خدمات
آزمايشگاه آناليز ادرار

کد بین الملی

نوع خدمت :

81000
 

کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری با قرصهای دارویی برای تعیین بیلروبین  ، قند ، هموگلوبین ، کتونها ، لوکوسیتها ، نیتریت ،pH  وزن مخصوص ، اوروبیلینسون و غیره به صورت ماکروسکوپی بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده میکروسکوپی

80014
آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار هر کدام
81015
آزمایش میکروسکوپی ادرار به تنهایی
84315
وزن مخصوص و گزارش کتبی  آن
82044
میکروآلبومینوری نیمه کمی با نوار تست
80018
اندازه گیری پروتئین ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین
80019
پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی
83069
تعیین مقدار هموگلوبین ، اگرالات ، سیترات و یا بنتوز در ادرار
84578
اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی
84583
اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی
84580
اوروبیلینوژن ادرار به روش کمی
 

 
 
   

Copyright 2006 by  Bml.ir. All rights reserved.
Webmaster  
bmlabs@gmail.com
Revised: Saturday, November 19, 2011

 

آزمايشگاه پزشكي بخارست با مشاركت اعضاي هيات علمي انستيتو پاستور ايران با انجام  بيش از سه هزار تست تخصصي وابسته به گروه بيوتكنولوژي ايران در خدمت جامعه ايرانيان. Bucharest medical laboratories with three thousand  medical test  is leading diagnostic center in Iran and region